โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เองเป็นหลัก ส่วนที่เหลือขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู้มีสิทธิยื่นขอขายไฟฟ้า คือ เจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
ในกรณีที่ชื่อบุคคลธรรมดา ชื่อกิจการ หรือชื่อนิติบุคคล ไม่ตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ให้ดำเนินการติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงเขตตามพื้นที่ เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

วิธีการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า

โทร. 02-220-5775, 02-220-5000 ต่อ 4848, 02-220-5715

ในวันและเวลาทำการ (07.30 - 15.30 น.)