วิธีการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า

 • กรอกข้อมูลเครื่องวัดฯ

 • 1. เข้าเว็บไซต์ https://spv.mea.or.th
 • 2. คลิก "ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า"
 • 3. กรอกข้อมูลเครื่องวัดฯ โดยระบุ ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า, บัญชีแสดงสัญญาเลขที่ และ รหัสเครื่องวัดฯ
 • 4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด "ส่งข้อมูลเครื่องวัดฯ"
 • 5. หากเครื่องวัดฯ ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดที่สามารถเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด ระบบจะแสดงปุ่ม "กรอกแบบคำขอ" เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียด
 • 6. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียด โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ, ข้อมูลแผงโฟโตโวลเทอิก, ข้อมูลอินเวอร์เตอร์
 • ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ

 • 7. กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
 • 8. กรีมีผู้ทำการแทน ให้เลือก ผู้รับมอบอำนาจ จากนั้นกรอกรายละเอียดของผู้รับมอบอำนาจ
 • 9. เมื่อกรอกรายละเอียดของผู้รับมอบอำนาจเสร็จแล้ว คลิก "ถัดไป" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 • หมายเหตุ กรณีระบบ E-mail ของผู้รับมอบอำนาจ ระบบจะใช้ E-mail ดังกล่าว เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า

 • ข้อมูลแผงโฟโตโวลเทอิก

 • 10. กรอกข้อมูลแผงโฟโตโวลเทอิก โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอก ยี่ห้อ, รุ่น, กำลังการผลิตสูงสุด, จำนวนแผง, ขนาดพื้นที่ติดตั้ง และสามารถแผงโฟโตโวลเทอิกได้มากว่า 1 ยี่ห้อ
 • 11. เมื่อกรอกข้อมูลแผงโฟโตโวลเทอิกเสร็จแล้ว กดบุ่ม บันทึก
 • 12. ระบบจะคำนวนกำลังผลิตติดตั้งให้อัตโนมัติ และแสดงผลในส่วนล่างของหน้าจอ
 • 13. หากผู้ใช้งานติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกมากกว่า 1 ยี่ห้อ สามารถเพิ่มข้อมูลแผงได้ โดยกดปุ่ม "เพิ่มแผงโฟโตโวลเทอิก"
 • 14. เมื่อกรอกข้อมูลแผงโฟโตโวลเทอิกครบแล้ว กดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 • ข้อมูลอินเวอร์เตอร์

 • 15. เลือกอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ โดยอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานได้จะต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น
 • 16. วิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์ ทำได้โดยการพิมพ์ข้อความ เช่น ยี่ห้อ, รุ่น , Firmware ในช่องค้นหา ระบบจะค้นหาและแสดงรายการอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานได้ให้เลือก
 • 17. เมื่อคลิกเลือกอินเวอร์เตอร์ในรายการผลลัพธ์แล้ว ระบบจะแสดงอินเวอร์เตอร์ที่ผู้ใช้งานเลือก ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขจำนวนเครื่องที่จะติดตั้ง และสามารถลบรายการอินเวอร์เตอร์ออกจากรายการที่เลือกได้ โดยการเลือกอินเวอร์เตอร์สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ
 • 18. เลือกวันที่เริ่มต้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (SCOD) โดยคลิกที่ในกล่อง วันเริ่มต้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (SCOD)
 • 19. เลือกวันที่ที่ต้องการ จากนั้นคลิก "ตกลง"
 • 20. เมื่อกรอกข้อมูลทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว คลิก "ถัดไป" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 • 21. ตรวสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก ก่อนบันทึกข้อมูล
 • 22. เมื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว คลิก "บันทึก"
 • 23. คลิก "ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล" จากนั้นคลิก "ตกลง"
 • 24. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิก "อัพโหลดเอกสาร" เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการยื่นคำขอขายไฟฟ้า
 • อัพโหลดเอกสาร

 • 25. คลิก "อัพโหลด" เพื่อเลือกเอกสารแนบ
 • 26. เมื่อเลือกเอกสารแนบครบทุกรายการแล้ว คลิก "บันทึกและส่งเอกสาร" เพื่อบันทึกข้อมูลและส่งแบบคำขอขายไฟฟ้าให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงพิจารณา หากต้องการบันทึกข้อมูลชั่วคราวและกลับมาอัพโหลดเอกสารใหม่ภายหลัง คลิก "บันทึก" ระบบจะบันทึกข้อมูล แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอขายไฟฟ้าให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจนกว่าผู้ใช้งานจะกด "บันทึกและส่งเอกสาร"
 • 27. เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าสรุปแบบคำขอขายไฟฟ้า พร้อมแสดงสถานะ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร หมายความว่า แบบคำขอขายไฟฟ้าที่ผู้ใช้งานสมัครถูกส่งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาแล้ว